Games created by Queen Games

Lift Off
Lift Off
2-4 8+ 25´
Liguria
Liguria
67/100 -1review
Par Alessandro Zucchini
Illustré par Harald Lieske
3-4 12+ 60´
London Markets
London Markets
Par Michael Schacht
Illustré par Claus Stephan
3-4 10+ 60´
Lucky Loop
Lucky Loop
47/100 -12reviews
Par Wolfgang Panning and Karsten Hartwig
Illustré par Christof Tisch and Jörg Asselborn
3-6 8+ 45´
Lumens
Lumens
85/100 -18reviews
Par Jakob Andrusch
Illustré par Claus Stephan
2-4 8+ 30´
Luxor
Luxor
81/100 -19reviews
Par Rüdiger Dorn
Illustré par Dennis Lohausen
2-4 8+ 45´
Luxor: The mummy's Curse
Luxor: The mummy's Curse
90/100 -1review
Par Rüdiger Dorn
Illustré par Dennis Lohausen
2-5 8+ 45´
Expansion
Mac Robber
Mac Robber
60/100 -3reviews
de Ralf Burkert
3-5 8+ 60´
Maharani
Maharani
57/100 -6reviews
Par Wolfgang Panning
Illustré par Claus Stephan and Marko Fiedler
2-4 8+ 40´
Mammut
Mammut
70/100 -2reviews
Par Kristian Roald Amundsen Østby
Illustré par Oliver Schlemmer
2-5 8+ 30´
Merlin
Merlin
72/100 -25reviews
Par Michael Rieneck and Stefan Feld
Illustré par Dennis Lohausen
2-4 14+ 75´
Métro
Métro
66/100 -82reviews
Par Dirk Henn
Illustré par Franz Vohwinkel
2-6 8+ 45´
Mighty Monsters
Mighty Monsters
Par Desnet Amane
Illustré par Markus Erdt
3-6 8-99 20´
Montego Bay
Montego Bay
74/100 -13reviews
Par Michael Feldkötter
Illustré par Claus Stephan
2-4 8+ 60´
Nelly
Nelly
2-4 6+ 20´